Ubezpieczenie, szatnia


UBEZPIECZENIE

W związku z koniecznością ubezpieczenia dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków, każdy uczeń Oddziałów Gimnazjalnych LXIV LO zobowiązany jest do wpłaty składki ubezpieczeniowej w wysokości 44,- (czterdzieści cztery złote) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2017 r.

Wpłaty zebrane przez skarbników klasowych wraz z listą wpłacających przyjmowane są w pokoju 104 – wysoki parter.

W przypadku ubezpieczenia indywidualnego prosimy o dostarczenie kserokopii polisy, a w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia – pisemnego oświadczenia rodziców o rezygnacji.

Więcej informacji na temat szkolnych ubezpieczeń można znaleźć w załącznikach  zał1.    zał2.   zał3. zał4.

SZATNIA

Przypominamy, że w szkole obowiązuje obuwie zmienne.
Nowi uczniowie odbierają kluczyki do szafek ubraniowych w pok. 104 po wpłaceniu 15,- zł. kaucji.

Kaucja zwracana jest po zakończeniu nauki w LXIV LO z Oddziałami Gimnazjalnymi i po oddaniu kluczyka.